Wie kan borging aanvragen?

Zorgaanbieders zijn niet verplicht hun investeringen te financieren onder WFZ-garantie. Aan de andere kant is het WFZ niet verplicht elk verzoek tot borging te honoreren. Om in aanmerking te komen voor borging door het WFZ moet een zorgaanbieder aan een aantal voorwaarden voldoen.

Formele voorwaarden

Op de eerste plaats gelden formele voorwaarden die zijn vastgelegd in de statuten van het WFZ. De statuten stellen onder andere grenzen aan het werkterrein waarbinnen het WFZ actief kan zijn. Zo moet een zorgaanbieder WTZi toegelaten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor borging. Daarnaast moet het borgingsverzoek betrekking hebben op financiering van investeringen in activa die 'zorg gerelateerd' zijn. Leningen die geen betrekking hebben op activa (bijvoorbeeld werkkapitaal) kan het WFZ niet garanderen. 'Zorg gerelateerd' wil zeggen dat het moet gaan om grond, gebouwen of inventarissen die direct gerelateerd zijn aan de verlening van zorg op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz).

Kredietwaardigheidseisen

Op de tweede plaats stelt het WFZ kredietwaardigheidseisen. Om borging te verkrijgen moet huiselijk gezegd 'de organisatie op orde zijn'. Hierbij wordt niet alleen naar de financiƫle positie van de zorgaanbieder gekeken, maar ook naar andere factoren die van invloed zijn op het risicoprofiel en de kredietwaardigheid, zoals de bestuurlijke, financiƫle, juridische en organisatorische structuur, alsmede de kwaliteit van sturing en beheersing van de organisatie.

Onderbouwing investering

Verder moet de investering goed onderbouwd zijn, waaruit blijkt dat deze financieel verantwoord is. De basis hiervoor is het businessplan.

Financieringsstructuur

Belangrijke toetspunten zijn ook de bestaande financieringsstructuur en het nieuwe financieringsarrangement dat de zorgaanbieder wil afsluiten. Hierin kunnen zodanige risico's besloten liggen (bijvoorbeeld door rentederivaten, het aflossingsverloop, of 'balloon'-betalingen) dat borging niet verantwoord wordt geacht. Dit geldt ook voor leningcontracten die niet onder WFZ-borging vallen.

Juridische structuur

Het WFZ stelt geen expliciete voorwaarden aan de juridische structuur van een zorgaanbieder. Zorgaanbieders met WFZ-geborgde leningen zijn over het algemeen zelfstandige stichtingen, stichtingen in een holdingstructuur of groepsstructuur. Dit laat onverlet dat ook bv's in aanmerking kunnen komen voor borging.

Reglement van deelneming

Zorgaanbieders met garanties van het WFZ worden automatisch deelnemer aan het fonds. Daarmee verbinden zij zich aan het Reglement van Deelneming.