Organisatie

Het WFZ is een stichting die wordt bestuurd door een eenhoofdige directie. De directeur wordt benoemd door en fungeert onder een Raad van Toezicht. Deze bestuursstructuur is verankerd in de statuten van het WFZ. Leden van de Raad opereren onafhankelijk, en zonder last of ruggespraak. De Raad is zelf verantwoordelijk voor werving en benoeming van zijn leden. Werving van nieuwe leden van de Raad geschied op basis van een profielschets die wordt afgestemd met de brancheverenigingen van zorgaanbieders. Voorgenomen benoemingen worden aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport voorgelegd ter goedkeuring.

Onderstaand wordt nader ingegaan op de zelfstandigheid van het WFZ, de relatie met de Rijksoverheid en de Raad van Toezicht. Daarna volgt informatie over het WFZ-bureau.

Zelfstandigheid WFZ

Het WFZ is een zelfstandige stichting. Deelnemende zorginstellingen, brancheverenigingen en de overheid zijn stakeholders, maar hebben geen betrokkenheid bij de uitvoerende taken van het WFZ. Het WFZ neemt zonder last of ruggenspraak beslissingen over garantieverlening en andere zaken die direct betrekking hebben op (individuele) zorgaanbieders. Vanzelfsprekend zijn wel formele waarborgen ingebouwd met het oog op de financiële belangen van het Rijk als achterborg en de deelnemende zorgaanbieders. Los van verplichtingen die formeel zijn vastgelegd hecht het WFZ veel waarde aan een open en transparante communicatie met deelnemers, brancheverenigingen en de overheid.

Rijksoverheid

Gezien haar positie als 'achterborg' en de financiële verplichtingen die daaruit mogelijk voortvloeien, hecht de overheid er groot belang aan dat het WFZ zijn taken goed uitvoert. In de Overeenkomst Rijk - Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector inzake de uitwisseling van informatie is daarom vastgelegd dat er minstens twee keer per jaar formeel overleg wordt gevoerd. Voor wijzigingen in de WFZ-statuten, het Beleggingsstatuut, het Reglement van deelneming en de standaard leningsovereenkomsten is goedkeuring nodig van de minister van VWS, aangezien dergelijke veranderingen van invloed kunnen zijn op het financiële risico dat de overheid loopt.

Raad van toezicht

Het WFZ heeft een Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de Raad en de directeur zijn vastgelegd in de Statuten, het Reglement Raad van Toezicht en het Directiereglement.

Samenstelling Raad van Toezicht
prof. dr. J.M. Bensing CV Bensing
drs. A.C. van Huffelen, voorzitter CV Van Huffelen
dr. ir. P.C.J. Leijh CV Leijh
prof. dr. P.A.H. van Lieshout, vicevoorzitter CV Van Lieshout
drs. M.P.M. Ockhuizen CV Ockhuizen
prof. dr. F.F.H. Rutten CV Rutten

Bureau

Het WFZ-bureau heeft drie afdelingen: Klantencontact en Risicobewaking (K&R), Risico Analyse (RA) en Beleid en Interne zaken (B&I). De medewerkers van de afdeling K&R zijn de contactpersonen voor deelnemers als het gaat om borgingsverzoeken en alle andere zaken rond financieringen. De afdeling RA voert de inhoudelijke analyses uit rond onder meer borgingsverzoeken/nieuwe investeringsplannen en de jaarlijkse herbeoordeling. Vanuit de afdeling B&I worden de beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen in de zorgsector gevolgd, en de consequenties daarvan voor de dagelijkse beoordelingspraktijk binnen het bureau geagendeerd. Verder vallen onder B&I zaken als de uitvoering van de deelnemer- en leningenadministratie, het regelen van de hypothecaire zekerheden en de communicatie activiteiten.

Medewerkers WFZ


Directeur

drs. H.J. (Herman) Bellers MPM MBA MSc
CV Bellers


Afdeling Klantencontact en Risicobewaking
Afdelingshoofd / plaatsvervangend directeur
drs. T.P. (Resi) Kösters MSRE

Medewerkers
E. (Erik) Achterberg MSc RA
drs. N.A. (Nico) van der Bruggen RA
ing. A.M. (Annuschka) van der Ham MSc
drs. J.J. (Jaap) van der Leij
C.M. (Marco) Klop MSc RA
drs. M.G.S.W. (Menno) van Thiel

Afdeling Risico Analyse
Afdelingshoofd
drs. B.J. (Bert) Kampen RA

Medewerkers
mr. drs. M.D. (Martin) Diaz
drs. M. (Martin) van der Heiden RA
drs. A.J. (Johan) Luijt RC RO

Afdeling Beleid en Interne Zaken
Afdelingshoofd
drs. M.F. (Mark) van Woudenberg

Medewerkers
mr. C.C. (Coen) Bernink
A.M. (Annemieke) Dek
D.J.W. (Dirk) Holtkamp MSc MRE
C.A. (Christi) Meenink
G.D. (Geuze) Remmers
T. (Renée) van der Steen
M.M. (Greet) van Vliet
S.I. (Sonja) Wassink